inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิก e-Platform เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเยงบนฐานความรู้
หมดเขตแล้ว : 27 มิถุนายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิก e-Platform เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเยงบนฐานความรู้

                สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ได้มอบหมายให้สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน และคณะ ดำเนินโครงการจัดทำ e-Platform เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความรู้ (Knowledge based of e-Platform for Sufficiency Economy Movement) เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเอกภาพอย่างเป็นระบบทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ให้อยู่ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกของผู้ค้นคว้าและผู้ที่ต้องการเรียนรู้ รวมทั้งผู้ที่กำลังขับเคลื่อนจะได้ทราบว่าใครทำอะไร ที่ใด เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเดียงบ้าง รวมทั้งจะมีภาคภาษาอังกฤษเพื่อการขับเคลื่อนในระดับนานาชาติด้วย

                สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านหรือในฐานะปัจเจกบุคคล เข้าร่วมเป็นสมาชิก e-Platform เพื่อร่วมเป็นภาคีในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียงบนฐานความรู้ โดยหน่วยงานของท่านสามารถเข้าใช้งาน e-Platform ดังกล่าว ได้ที่ https://www.sepaction.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-3554945 หรือ อีเมล์ kunchlika@magzune.com เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้