inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Malaysia – Thailand Joint Authority Research Research Cess Fund Briefing Session
หมดเขตแล้ว : 4 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561
หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์

ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Malaysia – Thailand Joint Authority Research Research Cess Fund Briefing Session

                ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Malaysia –Thailand Joint Authority (MTJA) กำหนดจัดกิจกรรม “การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย MTJA Research Cess Fund Briefing Session”  ขึ้นในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00  - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและการใช้ปรโยชน์จากปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

                ในการนี้ศูนย์บริการวิชาการฯ ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึองขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจในการพัฒนางานวิจัยใน Research Area ประกอบด้วย Sand Production, Co2, Offshor Facilities, Sub-surface, Decommissioning, HSE, etc. เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดตามเอกสารแนบท้าย 1. โปรดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตอบกลับทาง e-mail: Ekjitra.r@chula.ac.th หรือผ่านการ Scan QR Code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนคลัสเตอร์วิจัย ฝ่ายบริหารโครงการ 02-2182880 ต่อ 444. เอกจิตรา แฟกซ์ 02-2182859