inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย –เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี 2562
หมดเขตแล้ว : 2 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย –เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี 2562

                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT – NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

                สำหรับปี 2562 นี้ วช ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนภายใต้โครงการดังดังกล่าว ทุกสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th

กองการต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ โทร 02-561-2445 ต่อ 203,02-579-2690 โทรสาร 02-561-3049

e-mail: sasivimo.t@nrct.go.th