inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมดเขตแล้ว : 7 มกราคม 2562 - 28 ธันวาคม 2562
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีจำนวนและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายวิจัยดำเนินการพัฒนาบุคลกรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แลลบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลกรด้านการวิจันในเชิงปริมาณและคุณภาพ

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการและการสมัครเข้าอบรมได้ทาง http://www.nrct.go.th/training หรือทาง QR Code ที่ปรากฏ ติดต่อประสานงานได้ที่ สำนักงานเลขานุการ กรม กลุ่มทรัพยากรบุคลากรบุคคล โทร 02-5794713 ต่อ 835,838,895 โทรสาร 02-5790457 e-mail: hrd@nrct.go.th