inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
หมดเขตแล้ว : 6 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Research Creativity towards Sustainable Local Development)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 10 กรกฎาคม 62 ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

                ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฟิตรีนา ดาราแม หมายเลขโทรศัพท์ 073-299635 หรือ 063-7490929