inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 7
หมดเขตแล้ว : 6 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องสุขวิชรังสิตพล (ชั่น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฎสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมีวัติถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

                ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/forms/XHCmfOGP1nht4XvU2 สิ้นสุดการรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมส่งใบสมัครที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 8/ มีนาคม 2562 ทางเว็บ http://research.sskru.ac.th/ และ webpage https://www.facebook.com/research.sskru สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 045-643600 ต่อ 9411, 9412 โทรสาร 045-643607