inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
หมดเขตแล้ว : 1 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุนพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยและสรุปสาระสำคัญของโครงการ
ส่งภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
และเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุนการศึกษาในประเทศ พร้อมข้อเสนอการขอรับทุน ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
และทุนการศึกษาต่างประเทศ พร้อมข้อเสนอการขอรับทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
ทั้งสองส่วนสามารถดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โทร 02-6121555 ต่อ 378 โทรสาร 02-6121374