inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในตนเอง” โครงการต่อเนื่อง UKM 35 ตามแผนกลยุทธ์เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)
หมดเขตแล้ว : 14 สิงหาคม 2562 - 20 กันยายน 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจันในตนเอง โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ครั้งที่ 2 วันที่ 18-20 กันยายน 2562 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

โดยมีค่าธรรมเนียมในการอบรม 7,000 บาท/ท่าน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้หากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ถึง 20 ท่าน มหาวิทยาลัยมหิดลขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกโครงการดังกล่าว