inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562
หมดเขตแล้ว : 19 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 วัน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เลขที่บีญชี 980-0-82147-3 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ –ยในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรม พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาที่ e-mail: management@vru.ac.th หรือโทรสาร 02-5293847

รายละเอียดกำหนดการ ที่ www.fms.vru.ac.th/training สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์ 020-5293847,02-9091531-2 โทรสาร 02-5293847

ผู้ประสานงานโครงการ อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ โทรศัพท์ 08-15953541