inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563)
หมดเขตแล้ว : 1 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563)

ศูนย์วิจัยและจัดกาความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยลายระดับประเทศได้ และงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคม เพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ซึ่งหัวข้อชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญมี 8 ประเด็น

                ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับทุนสนับสนุนจาก ศจย. ได้ โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ทางเว็บไซต์ www.trc.ot.th เมนูศูนย์ข้อมูล – หัวข้อทุนวิจัย ได้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลและส่งเอกสารได้ทาง e-mail: trcresearch1@gmail.com