inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
สรุปรายงาน โครงการจัดอบรมการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยเครื่องมือ มข
ระหว่างวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 - 30 มกราคม 2563 (เหลือเวลา 8 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการ เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ และ นักวิทยาศาสตร์ประจ าเครื่องมือท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการก่อตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัย เพื่อสนับสนุน การท าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิจัยได้ด าเนินงานผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารศูนย์เครื่องมือวิจัย โดยการวางโครงสร้างและวางระบบเพื่อให้เป็นศูนย์เครื่องมือวิจัย ชั้นน าที่มีการให้บริการครบวงจร ทางศูนย์ได้ท าการรวบรวมเครื่องมือวิจัยจากภายใต้การดูแลของคณะวิชา 8 คณะ ประกอบด้วยเครื่องมือขั้นสูง 26 เครื่อง อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ การใช้เครื่องมือชนิดนั้น ๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สามารถเข้าสู่ คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เนื่องจากงานบริการทดสอบ/สอบเทียบในห้องปฏิบัติการ เป็นการให้บริการที่มีความแตกต่างจากงานบริการอื่นๆ เพราะนอกจากจะต้องตอบสนองต่อความพึงพอใจของ ลูกค้า ในแง่ของความรวดเร็วของการให้บริการแล้ว ยังต้องการความเป็นกลาง ผลการทดสอบ/ผลการสอบ เทียบต้องมีความแม่นย า และเที่ยงตรงสูงสุดอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จึงมิได้มีเพียงข้อก าหนดด้านบริหารจัดการเท่านั้น แต่มีข้อก าหนดด้านเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลการ ทดสอบ/ผลการสอบเทียบ จะได้รับการจัดการที่เหมาะสม และห้องปฏิบัติการใดที่น าระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC 17025 ไปปรับใช้จนกระทั่งได้รับการรับรอง จึงเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ การยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จึงถือเป็นการเพิ่ม ศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้สามารถรับบริการเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นเครื่องหมายยืนยัน ความสามารถในการรองรับการบริการกับทุกภาคส่วน