inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
แบบสรุปโครงการกิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัยขั้นสูง
ระหว่างวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 - 30 มกราคม 2563 (เหลือเวลา 8 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการ เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ และ นักวิทยาศาสตร์ประจ าเครื่องมือท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการก่อตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัย เพื่อสนับสนุน การท าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิจัยได้ด าเนินงานผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารศูนย์เครื่องมือวิจัย โดยการวางโครงสร้างและวางระบบเพื่อให้เป็นศูนย์เครื่องมือวิจัย ชั้นน าที่มีการให้บริการครบวงจร ทางศูนย์ได้ท าการรวบรวมเครื่องมือวิจัยจากภายใต้การดูแลของคณะวิชา 8 คณะ ประกอบด้วยเครื่องมือขั้นสูง 26 เครื่อง อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ การใช้เครื่องมือชนิดนั้น ๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ และการแนะน าเครื่องมือขั้นสูงที่มีอยู่ ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการชื่อ “โครงการจัดกิจกรรมแนะน าเครื่องมือ วิจัยขั้นสูงศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562” การประชาสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมแนะน าเครื่องมือวิจัยฯ ถือเป็นการแนะน าเครื่องมือวิจัยภายใต้ การดูแลของศูนย์เครื่องมือวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ การเลือกใช้เครื่องมือวิจัยขั้นสูง เพื่อให้ บุคคลหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เข้าถึงการใช้เครื่องมือวิจัยขั้นสูง สร้างความเข้าใจในการ ประยุกต์ใช้เครื่องมือ และส่งเสริมให้ผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติต่อไป