inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
สรุปผลรายงานโครงการ Espel 62 Final และ สรุปผลรายงานดครงการเคือข่ายนักวิทย์ 62
ระหว่างวันที่ : 24 ธันวาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2563 (เหลือเวลา 157 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

สรุปผลรายงานโครงการ Espel 62 Final  และ สรุปผลรายงานดครงการเคือข่ายนักวิทย์ 62