inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการตามรายละเอียด ITTO ในการประชุม Fifty-fifth Sessions of the International Tropical Timber Council and Associated Sessions of the Committees: ITTC 55
หมดเขตแล้ว : 27 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
หน่วยงาน : กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการตามรายละเอียด ITTO ในการประชุม Fifty-fifth Sessions of the International Tropical Timber Council and Associated Sessions of the Committees: ITTC 55  ผู้สนใจสามารถส่งายละเอียดมายังกรมป่าไม้ ทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ

โทร 02-561 4292 – 3 ต่อ 5034 และ 5673

ผู้ประสานงาน นางสาวปราถนา มีสินเจริญ (Prattana71@gmail.com)