inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Graduate Studies, KKU.
สรุปผลโครงการซ่อมบำรุงเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 62
ระหว่างวันที่ : 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 (เหลือเวลา 139 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไรเพื่อให้ประชาคมนักวิจัยได้มีเครื่องมือขั้นสูงในการใช้งาน โดยเครื่องมือเหล่านี้ตั้งอยู่ในคณะวิชาต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชา๘ของบุคคลากรผู้ดูแลเครื่องมือ ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ระบบของการขอใช้เครื่องมือเป็นแบบอออนไลน์ ทราบผลได้ทันทีในการใช้เครื่องมือจะมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง เพื่อให้มีการใช้งานอย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ หนังสือแนะนำเครื่องมือวิจัยเล่มนี้จะช่วยให้นักวิจัยทราบหลักการพื้นฐานของเครื่องมือและการประยุกต์ใช้ สถานที่ตั้งและอัตราค่าบริการ