inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Graduate Studies, KKU.
สรุปโครงการจัดประชุมเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562
ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 (เหลือเวลา 139 วัน)
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการเครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้ได้ถึงวาระการจัดการประชุมเครือข่ายฯ โดยใช้สถานที่จัดการประชุมคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น เพื่อให้การจัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุปรสงค์ของการจัดการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดโครงการจัดประชุมเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 ขึ้นเพื่อสืบสานการสร้างเครือข่ายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศูนย์เครื่องมือวิจัยภายใต้เครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป