inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Graduate Studies, KKU.
เอกสารงานเชิงวิเคราะห์งานโสตทัศนศึกษา กับการประชาสัมพันธ์สื่อวิจัย กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย
ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 (เหลือเวลา 77 วัน)
หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย

ตามที่ฝ่ายวิจัยและการบริการวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย ได้มีนโยบายด้านการสนับสนุนพันธกิจงานวิจัยของหน่วยงาน คณาจารย์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวจ้องด้านการวิจัยนั้น กองบริหารงานวิจัยจึงมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมผลงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ งานโสตทัศนศึกษา สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและผลักดันการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์วิจัยเพื่อการเผยแร่แก่บุคลากรภายนอกให้ผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้จึงได้ทำการวิเคราะห์งานโสตทัศนศึกษา กับการประชาสัมพันธ์สื่อวิจัย สำหรับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนงานผ่านกลยุทธ์ใก้เกิดประสิทธิผลแก่หน่วยงานและองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์วิจัย