inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Technology Transfer Affairs, KKU.
RESEARCH NEWS
: จินตนา มูลตรี
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 48189

Found : 132 Records.

(สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รับข้อเสนอ : 3 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 (เหลือเวลา 50 วัน)
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่าววิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
รับข้อเสนอ : 3 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 (เหลือเวลา 21 วัน)
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 – 2562
รับข้อเสนอ : 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 19 วัน)
ผู้ให้ทุน : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center
ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
รับข้อเสนอ : 16 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 19 วัน)
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 19 วัน)
ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 18 วัน)
ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย
สสว เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 6 กันยายน 2561 - 7 ธันวาคม 2561
ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว
เอกสารประกอบการบรรยาย วช
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 14 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561
ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย