inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
RESEARCH NEWS
: จินตนา มูลตรี
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 48189

Found : 141 Records.

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
รับข้อเสนอ : 19 กรกฎาคม 2562 - 18 กันยายน 2562 (เหลือเวลา 31 วัน)
ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 5 กรกฎาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
ผู้ให้ทุน : การยางแห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้อทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 7 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้อทนราษฎร
ประกาศการรับสมัครสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 18 มิถุนายน 2562 - 10 กรกฎาคม 2562
ผู้ให้ทุน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
การประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 18 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ให้ทุน : การประปานครหลวง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 4 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562
ผู้ให้ทุน : การยางแห่งประเทศไทย
(สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 3 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)