inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
RESEARCH NEWS
: จินตนา มูลตรี
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 48189

Found : 137 Records.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้อทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
รับข้อเสนอ : 7 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 (เหลือเวลา 41 วัน)
ผู้ให้ทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้อทนราษฎร
ประกาศการรับสมัครสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รับข้อเสนอ : 18 มิถุนายน 2562 - 10 กรกฎาคม 2562 (เหลือเวลา 20 วัน)
ผู้ให้ทุน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
การประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 18 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ให้ทุน : การประปานครหลวง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 4 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562
ผู้ให้ทุน : การยางแห่งประเทศไทย
(สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 3 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่าววิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 3 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 – 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2561
ผู้ให้ทุน : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center
ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 16 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข