inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Graduate Studies, KKU.
RESEARCH NEWS
: จินตนา มูลตรี
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 48189

Found : 146 Records.

Newton Fund 2020/21 call open - Institutional Links and Newton Fund Impact Scheme
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 20 เมษายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563
ผู้ให้ทุน : Newton Fund
British Council เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยโปรแกรม Newton Fund Institutional Links (IL)
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 1 พฤษภาคม 2563 - 12 มิถุนายน 2563
ผู้ให้ทุน : British Council
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT - CASS) ประจำปี 2563
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 3 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่3)
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 17 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 กรกฎาคม 2562 - 18 กันยายน 2562
ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 5 กรกฎาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
ผู้ให้ทุน : การยางแห่งประเทศไทย