inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและงานวิจัยแก่นักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                ด้วยเหตุนี้กองวิเทศจึงประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติมายังคณะฯ สถาบันวิจัยและศูนย์วิจัยต่าง ๆ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการพร้อมเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์หรือ URL https://goo.gl/s4RLim หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณเสาวณีย์  นามทะจันทร์ หมายเลขติดต่อภายใน 44567 หรือทางอีเมล์ saowana@kku.ac.th รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย