inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 16 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

1. ทุนวิจัยพื้นฐานเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 10 ทุน

2. ทุนพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 10 ทุน

3. ทุนต่อยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 10 ทุน

4. ทุนพัฒนานักวิจัยในและต่างประเทศ จำนวน 20 ทุน

5. ทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับคณาจารย์ผู้ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 10 ทุน

เปิดรับสมัครทุนวิจัยตลอดทั้งปี

เสนอโครงการได้ที่

ห้อง 5305 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ คุณสยมพร สุจริตจันทร์

อีเมลล์ : sayosu32@gmail.com

เบอร์โทรภายใน 67017 เบอร์มือถือ 099-739-9689

Website: www.mehsri.kku.ac.th หัวข้อ MeHSRI Fund Form หรือ Announcement

SCAN QR CODE