inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
สสว เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 6 กันยายน 2561 - 7 ธันวาคม 2561
ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว

สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร

  • การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 31 ตุลาคม  - 2 พฤศจิกายน 2561 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
  • เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

             ทั้งสองหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี  การฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที WEBSITE ”สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th