inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่าววิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 3 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่าววิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นว่า การดำเนินงานวิจัยในลักษณะเครือข่ายวิจัยนานาชาติเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพและผลกระทบสูง ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในลักษณะที่เป็นเครือข่าย สกว. จึงได้จัดให้มีทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ขึ้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

โทร.02-2788280 (คุณณภาภัช) โทรสาร 02-2980452 e-mail: trfirn@trf.or.th, HTTP://irn.trf.or.th