inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 – 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2561
ผู้ให้ทุน : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 – 2562

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบให้กับอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศได้ และงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ซึ่งหัวข้อชุดโครงการวิจัควบคุมยาสูบที่สำคัญมี 6 ประเด็น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

                ในการนี้ ศจย. ขอประกาศให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ภายใต้กำกับของรัฐ ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากศจย.ได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัครจากเว็บไซต์ http://www.trc.or.th ไปที่เมนูทุนวิจัย/หัวข้อนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 31 มกราคม พ.ศ.2562 ติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงาน น.ส.วันวิสาข์ กัสนกา นักวิชาการ ศจย. โทร 085-668-0421 e-mail: trcresearch1@gmail.com