inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 4 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562
ผู้ให้ทุน : การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563

การยางประกาศรับข้อเสนอฅโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 ผู้มีคุณสมบัติสามารถส่งรายละเอียดดังเอกสารแนบมาที่สถาบันวิจัยยาง อีเมล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะประกาศกำหนดการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามรายละเยอดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยยาง โทร 02-5791576 ต่อ 307 โทรสาร 02-5614744