inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
การประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 18 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ให้ทุน : การประปานครหลวง

การประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562

การประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรอบงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม แบบบูรณาการ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การบริหารและแนวทางปฏิบัติ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://goo.gl/M83kyu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองนวัตกรรมและพัฒนาฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWA Waterwork Institute of Thailand: MWIT)

โทรศัพท์: 02-5040123 ต่อ 1671,1672,1674,1675

โทรสาร: 02-5002566