inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้อทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 7 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้อทนราษฎร


                สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยภายใต้ 4 หัวข้อเรื่องคือ 1 การพัฒนาระบบงานและบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร 2 การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของบุคลากรเพื่อช่วยทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา 3 การพัฒนาระบบและวิธีการงบประมาณของรัฐสภา และ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ผู้สนใจ ต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีคุณลักษณะตามแบบ ว.1 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา  http://library2.Parliament.go.th/library/resdev.htm และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพันทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ เรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักวิชาการ

โทร.02-2442067-8 โทรสาร 022-442074