inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) )ประจำปี 2563 (FY2020)
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 10 มิถุนายน 2562 - 4 กันยายน 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) )ประจำปี 2563 (FY2020)

เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2563 (FY2020) ในสาขา Social Sciences and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

  • นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และเอกสารเกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 – 4 กันยายน 2562
  • ลงทะเบียนและยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://www.nrms.go.th ได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึง 4 กันยายน 2562

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-5612445 ต่อ 207, 02-5792285 โทรสาร 02-5613049