inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ประกาศการรับสมัครสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 18 มิถุนายน 2562 - 10 กรกฎาคม 2562
ผู้ให้ทุน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประกาศการรับสมัครสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนสนับสนุนในการทำวิจัยระดับปริญญาโทเรื่องละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และระดับปริญญาเอก เรื่องละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

โดยรับสมัครในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนสาขาละไม่เกิน 2 เรื่อง โดยส่งแบบขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศ฿กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โปลดประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และแบบขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th ในหัวข้อทุนการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โทรศัพท์ 020395575 (พัชรา)  โทรสาร 02-0395652-3