inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 5 กรกฎาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

                สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  2 – 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม x04 ชั้น 10 อาคาร KX (KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาคการผลิต อุตสาหกรรม และภาคสังคม และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศ นำสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบต่อสังคมได้

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ผ่านทางอีเมล์ research@kmutt.ac.th หรือทางไปรษณีย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม จะประกาศให้ทราบในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/rippc/workshopnewres

อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่าน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณคุณมลฤดี สุคนธทรัพย์
E-mail: research@kmutt.ac.th
โทรศัพท์: 0-2470-9627