inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 1 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2562

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICCSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง ไทย – อินเดีย  เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัของทั้สองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ของรับทุนตามโครงการ ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrct.go.th/ หัวข้อ ข่าวทุน – รางวัล

กองการต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ โทร 020-5612445 ต่อ 203,02-5792690 โทรสาร 02-5613049 อีเมล์ sasivimol.t@nrct.go.th