inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 กรกฎาคม 2562 - 18 กันยายน 2562
ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

  • เทคนิคการีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 22 -23 สิงหาคม 2562 (รวม 2 วัน)
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4-5-6 กันยายน 2562 (รวม 3 วัน)
  • เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ วันที่ 10-11 กันยายน 2562 (รวม 2 วัน)
  • วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 (2 วัน) ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร

ขอเชิญท่านส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็น วันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กสมาคมส่งเสริมการวิจัย

โทร. 02-5791336 มือถือ 081-3033-127,081-869-2370