inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
ผู้ให้ทุน : การยางแห่งประเทศไทย


ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2 โดยผู้มีคุณสมบัติ สามารถส่งเอกสารตามแบบฟอร์มมายัง กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิยัยยาง อีเมล์: researchrot@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยจะประกาศกำหนดการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยยาง โทร 02-5791576 ต่อ 307

 โทรสาร 02-9407073