inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่3)
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 17 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


            สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้าที่และอำนาจในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัยและหน่วยงานในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

            ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ  2563 ดังนี้

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

            1.1 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

                        1.1.1 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

                        1.1.2 ภัยพิบัติ

2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยแบะนวัตกรรม

            2.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

            3.1 ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (https://www.nrms.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น.

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร.02-57913709 ต่อ 406-408,410,418

โทรสาร 02-9405495