inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Graduate Studies, KKU.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมประชุมทและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 กรกฎาคม 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมประชุมทและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”(The 2nd  Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology “Science, Technology and Innovation for Sustainable Development” (SsSci 2019) ซึ่งกำหนดให้มีจึ้นในวันที่ 8 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และส่งผลงานฉบับเต็มภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และส่งผลงานฉบับเต็มภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทาง http://conference.ssru.ac.th/sssci2019 ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของราชการ

สำนักงานคณบดี โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 16, 27

โทรสาร 02-1601146

 มือถือ 0216615986,08-63619939,08-30665094