inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT - CASS) ประจำปี 2563
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 3 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT - CASS) ประจำปี 2563

ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-5792690 และ 02-5612445 ต่อ 203