inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

Found : 12,872 Records.

การควบคุมวิถีออโตฟาจีในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและรักษา (-)
นิษณา นามวาท คณะแพทยศาสตร์
งบประมาณแผ่นดิน/อุดหนุนทั่วไป (วช.)/วิจัยย่อย
1 ปี (1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561), ปีงบประมาณ 2561
200,000 บาท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
เสร็จสมบูรณ์และอนุมัติปิดโครงการแล้ว (26 ธ.ค.2561)

การคัดเลือกพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีความสามารถในการไว้ตอดีร่วมกับลักษณะทางสรีรวิทยาในอ้อยตอ 2 และ ตอ 3
พัชริน ส่งศรี คณะเกษตรศาสตร์
งบประมาณแผ่นดิน/อุดหนุนทั่วไป (วช.)/วิจัยย่อย
1 ปี (1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2560), ปีงบประมาณ 2560
300,000 บาท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
เสร็จสมบูรณ์ (6 มี.ค.2562)

การศึกษาสรีรวิทยาและการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
อโนมา ดงแสนสุข คณะเกษตรศาสตร์
งบประมาณแผ่นดิน/อุดหนุนทั่วไป (วช.)/วิจัยย่อย
1 ปี (1 ต.ค.2558 - 30 ก.ย.2559), ปีงบประมาณ 2559
250,000 บาท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
เสร็จสมบูรณ์ (4 มี.ค.2562)

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกลำต้นของสมุนไพรหลังดำตัวเมีย
ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์
งบประมาณแผ่นดิน/อุดหนุนทั่วไป (วช.)/วิจัยเดี่ยว
11 เดือน 9 วัน (1 ต.ค.2559 - 10 ก.ย.2560), ปีงบประมาณ 2560
300,000 บาท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
เสร็จสมบูรณ์ (4 มี.ค.2562)

การศึกษาความสมบูรณ์เพศของปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่เป็นชนิดเด่นในพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์
งบประมาณแผ่นดิน/อุดหนุนทั่วไป (วช.)/วิจัยย่อย
1 ปี (1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2560), ปีงบประมาณ 2560
300,000 บาท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
เสร็จสมบูรณ์ (28 ก.พ.2562)