inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 27 35 24 8 94
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 16 39 19 2 77
03. เทคนิคการแพทย์ 13 21 27 2 63
04. เทคโนโลยี 13 23 12 1 49
05. นิติศาสตร์ 15 2 17
06. บริหารธุรกิจ 12 8 20
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 21 17 4 42
08. พยาบาลศาสตร์ 30 31 12 73
09. แพทยศาสตร์ 2 110 125 103 33 373
10. เภสัชศาสตร์ 12 31 24 3 70
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 67 37 11 115
12. วิทยาศาสตร์ 72 105 40 7 224
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 11 30 2 43
14. วิศวกรรมศาสตร์ 38 62 47 5 152
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 24 22 4 50
16. ศิลปศาสตร์ 12 2 2 16
17. ศึกษาศาสตร์ 64 31 13 108
18. เศรษฐศาสตร์ 7 10 3 1 21
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 23 5 50
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 16 9 1 26
21. สัตวแพทยศาสตร์ 14 33 19 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 26 16 22 64
23. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 1
24. วิทยาเขตหนองคาย 8 2 10
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27 3 5 1 36
26. วิทยาลัยนานาชาติ 27 4 3 34
27. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 3 9
28. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 10 3 2 15
29. สถาบันภาษา 17 1 18
30. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
31. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
32. สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย 1 1
33. สำนักงานอธิการบดี 10 10
รวมทั้งสิ้น 23 738 728 404 63 1,956
ข้อมูลสถิติ : เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล HRD KKU (เฉพาะผู้ที่ "ปฏิบัติราชการเท่านั้น")
real time database : 5/21/2019 7:37:07 AM