inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 3 29 33 21 5 91
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 10 40 21 2 74
03. เทคนิคการแพทย์ 12 22 20 54
04. เทคโนโลยี 14 22 10 1 47
05. นิติศาสตร์ 14 2 16
06. บริหารธุรกิจ 10 9 19
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 29 17 5 51
08. พยาบาลศาสตร์ 24 35 17 1 77
09. แพทยศาสตร์ 4 100 138 113 21 376
10. เภสัชศาสตร์ 10 33 23 3 69
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 58 42 11 1 113
12. วิทยาศาสตร์ 3 67 108 43 5 226
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 8 31 2 41
14. วิศวกรรมศาสตร์ 27 63 45 4 139
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 25 22 4 51
16. ศิลปศาสตร์ 10 2 3 15
17. ศึกษาศาสตร์ 51 34 13 98
18. เศรษฐศาสตร์ 4 12 4 1 21
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 23 7 52
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 13 11 24
21. สัตวแพทยศาสตร์ 11 37 18 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 23 16 18 57
23. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 1
24. วิทยาเขตหนองคาย 15 2 17
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27 3 5 1 36
26. วิทยาลัยนานาชาติ 24 5 1 30
27. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 3 9
28. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 9 4 13
29. สถาบันขงจื่อ
30. สถาบันภาษา 17 1 18
31. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
32. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
33. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
35. สำนักงานอธิการบดี 8 8
36. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 1 1
รวมทั้งสิ้น 30 670 770 404 45 1,919
ข้อมูลสถิติ : เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล HRD KKU (เฉพาะผู้ที่ "ปฏิบัติราชการเท่านั้น")
real time database : 11/23/2019 5:32:11 AM