inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 3 29 31 24 5 92
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 9 43 23 2 78
03. เทคนิคการแพทย์ 1 11 23 20 55
04. เทคโนโลยี 13 23 11 1 48
05. นิติศาสตร์ 15 1 1 17
06. บริหารธุรกิจ 12 8 20
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 26 18 6 50
08. พยาบาลศาสตร์ 26 36 17 1 80
09. แพทยศาสตร์ 7 129 145 116 23 420
10. เภสัชศาสตร์ 9 35 24 4 72
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 58 45 13 1 119
12. วิทยาศาสตร์ 4 57 110 48 6 225
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 8 31 5 44
14. วิศวกรรมศาสตร์ 25 62 50 3 140
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 24 21 4 49
16. ศิลปศาสตร์ 13 3 3 19
17. ศึกษาศาสตร์ 62 32 16 110
18. เศรษฐศาสตร์ 4 12 4 1 21
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 24 7 53
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 17 11 28
21. สัตวแพทยศาสตร์ 10 36 20 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 23 17 19 59
23. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 26 3 4 1 34
24. วิทยาลัยนานาชาติ 23 6 1 30
25. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 3 9
26. ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 1
27. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 10 4 14
28. สถาบันขงจื่อ
29. สถาบันภาษา 17 1 18
30. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
31. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 9 9
32. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 1 1
34. สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย 3 1 4
35. สำนักงานอธิการบดี 5 4 9
36. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 1 1
รวมทั้งสิ้น 35 692 784 437 48 1,996
ข้อมูลสถิติ : เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล HRD KKU (เฉพาะผู้ที่ "ปฏิบัติราชการเท่านั้น")
real time database : 7/10/2020 3:34:50 PM