inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 28 35 24 8 95
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 15 38 20 2 76
03. เทคนิคการแพทย์ 13 21 27 2 63
04. เทคโนโลยี 13 23 12 1 49
05. นิติศาสตร์ 17 2 19
06. บริหารธุรกิจ 10 9 19
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 24 17 4 45
08. พยาบาลศาสตร์ 25 31 13 69
09. แพทยศาสตร์ 2 107 129 108 31 377
10. เภสัชศาสตร์ 13 30 24 3 70
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 56 36 11 103
12. วิทยาศาสตร์ 71 109 41 7 228
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 10 30 2 42
14. วิศวกรรมศาสตร์ 35 62 46 5 148
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 22 21 4 47
16. ศิลปศาสตร์ 11 2 2 15
17. ศึกษาศาสตร์ 52 32 14 98
18. เศรษฐศาสตร์ 5 12 3 1 21
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 22 5 50
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 16 9 25
21. สัตวแพทยศาสตร์ 11 36 19 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 23 14 20 57
23. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 1
24. วิทยาเขตหนองคาย 11 2 13
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 25 3 5 1 34
26. วิทยาลัยนานาชาติ 26 4 1 31
27. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 3 9
28. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 10 2 12
29. สถาบันภาษา 18 1 19
30. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
31. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
32. สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย 2 2
33. สำนักงานอธิการบดี 8 8
รวมทั้งสิ้น 21 698 735 405 61 1,920
ข้อมูลสถิติ : เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล HRD KKU (เฉพาะผู้ที่ "ปฏิบัติราชการเท่านั้น")
real time database : 8/18/2019 3:55:57 PM