inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 28 35 24 8 95
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 15 38 20 2 76
03. เทคนิคการแพทย์ 13 21 27 2 63
04. เทคโนโลยี 13 23 12 1 49
05. นิติศาสตร์ 15 2 17
06. บริหารธุรกิจ 11 9 20
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 22 17 4 43
08. พยาบาลศาสตร์ 27 32 12 71
09. แพทยศาสตร์ 2 103 126 107 31 369
10. เภสัชศาสตร์ 13 31 24 3 71
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 36 11 100
12. วิทยาศาสตร์ 70 108 41 7 226
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 10 30 2 42
14. วิศวกรรมศาสตร์ 36 62 46 5 149
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 21 21 4 46
16. ศิลปศาสตร์ 11 2 2 15
17. ศึกษาศาสตร์ 54 32 14 100
18. เศรษฐศาสตร์ 5 12 3 1 21
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 23 5 51
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 18 9 1 28
21. สัตวแพทยศาสตร์ 11 36 19 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 23 15 20 58
23. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 1
24. วิทยาเขตหนองคาย 5 2 7
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 25 3 5 1 34
26. วิทยาลัยนานาชาติ 28 4 3 35
27. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 3 9
28. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 10 2 12
29. สถาบันภาษา 18 1 19
30. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
31. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
32. สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย 5 5
33. สำนักงานอธิการบดี 7 7
รวมทั้งสิ้น 20 692 735 406 61 1,914
ข้อมูลสถิติ : เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล HRD KKU (เฉพาะผู้ที่ "ปฏิบัติราชการเท่านั้น")
real time database : 7/16/2019 3:12:00 AM