inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 3 28 33 22 5 91
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 10 41 23 2 77
03. เทคนิคการแพทย์ 1 12 23 20 56
04. เทคโนโลยี 14 23 11 1 49
05. นิติศาสตร์ 15 1 1 17
06. บริหารธุรกิจ 13 9 22
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 28 17 5 50
08. พยาบาลศาสตร์ 26 34 17 1 78
09. แพทยศาสตร์ 7 103 141 116 23 390
10. เภสัชศาสตร์ 11 34 22 4 71
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 58 43 12 1 116
12. วิทยาศาสตร์ 4 59 109 45 6 223
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 8 33 3 44
14. วิศวกรรมศาสตร์ 28 62 47 4 141
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 26 21 4 51
16. ศิลปศาสตร์ 13 3 3 19
17. ศึกษาศาสตร์ 56 33 14 103
18. เศรษฐศาสตร์ 4 12 4 1 21
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 23 7 53
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 17 12 29
21. สัตวแพทยศาสตร์ 11 35 20 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 23 17 19 59
23. โครงการ วมว.-มข. สำนักงานคณบดี 5 5
24. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 1 1
25. วิทยาเขตหนองคาย 2 2
26. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27 3 5 1 36
27. วิทยาลัยนานาชาติ 23 5 1 29
28. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 3 9
29. ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 1
30. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 9 4 13
31. สถาบันขงจื่อ
32. สถาบันภาษา 17 1 18
33. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
34. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
35. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 1 1
37. สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย 2 1 3
38. สำนักงานอธิการบดี 5 5
39. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 1 1
รวมทั้งสิ้น 34 679 775 422 49 1,959
ข้อมูลสถิติ : เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล HRD KKU (เฉพาะผู้ที่ "ปฏิบัติราชการเท่านั้น")
real time database : 2/18/2020 9:56:39 AM