inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 26 36 25 6 93
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 17 38 18 2 76
03. เทคนิคการแพทย์ 13 21 27 2 63
04. เทคโนโลยี 13 23 12 1 49
05. นิติศาสตร์ 15 2 17
06. บริหารธุรกิจ 14 7 21
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 21 17 4 42
08. พยาบาลศาสตร์ 31 31 12 74
09. แพทยศาสตร์ 2 114 120 104 32 372
10. เภสัชศาสตร์ 13 29 24 3 69
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 68 34 10 112
12. วิทยาศาสตร์ 70 107 37 7 221
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 12 29 2 43
14. วิศวกรรมศาสตร์ 37 65 44 5 151
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 26 20 4 50
16. ศิลปศาสตร์ 12 2 2 16
17. ศึกษาศาสตร์ 68 33 12 113
18. เศรษฐศาสตร์ 7 10 3 1 21
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 23 5 50
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 15 9 1 25
21. สัตวแพทยศาสตร์ 13 35 17 65
22. สาธารณสุขศาสตร์ 27 16 22 65
23. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 1
24. วิทยาเขตหนองคาย 6 2 8
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27 3 5 1 36
26. วิทยาลัยนานาชาติ 27 4 3 34
27. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 3 9
28. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 10 3 2 15
29. สถาบันภาษา 17 1 18
30. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
31. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
32. สำนักงานอธิการบดี 10 1 11
รวมทั้งสิ้น 23 748 723 395 60 1,949
ข้อมูลสถิติ : เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล HRD KKU (เฉพาะผู้ที่ "ปฏิบัติราชการเท่านั้น")
real time database : 3/26/2019 7:19:28 AM