inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ทุนวิจัย: แสงซินโครตรอน
: พัทธนันท์ เขินพลกรัง
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 48188, 42758
การรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2562

การรับข้อเสนอโครงการ (สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้) ประจำปี 2562
การรายความก้าวหน้า

การรายงานปิดโครงการ