inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.
ทุนวิจัย: โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า) ยางนา
: เศรษฐ์สิริ ภักดีปัญญา
: 043-203177 Fax: 043 203176, เบอร์ภายใน 42761
: setsiripa@kku.ac.th
ขั้นตอนการขอรับทุนโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า) ยางนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการ

1) นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการ

2) คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
เมื่อคณะกรรมการอนุมัติข้อเสนอโครงการและงบประมาณ
2.2 กองบริหารงานวิจัย ทำหนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์สำหรับโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป กับธนาคารกรุงไทย

3) จัดทำสัญญารับทุน และเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 1 (60%)
เอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุน ดังนี้
3.5 สำเนาสมุดบัญชีโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
(เปิดบัญชีชื่อโครงการวิจัย ประเภทออมทรัพย์ มีเงื่อนไขเบิกจ่าย 2 ใน 3 โดยมีชื่อหัวหน้าโครงการเป็นหลัก)
3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด

4) รายงานความก้าวหน้าและเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 2 (30%)
ภายหลังรับเงินทุนงวดที่ 1 (6 เดือน)
ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า
4.1 ส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานต้นสังกัด
4.2 ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าและเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 2 (30%) ดังนี้
4.2.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (แก้ไขตาม 4.1.2)
4.2.3 แบบประเมินความก้าวหน้าจากต้นสังกัด (4.1.2)
4.2.4 สำเนาสมุดบัญชีโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4.2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด
4.3 เข้าร่วมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5) ปิดโครงการวิจัยและเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 3 (10%)
ภายหลังรับเงินทุนงวดที่ 2 (6 เดือน)
ขั้นตอนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
5.1 ส่ง(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานต้นสังกัด
5.2 ส่งเอกสารเพื่อปิดโครงการวิจัยและเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 3 (10%) ดังนี้
5.2.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด (แก้ไขตาม 5.1.5)
5.2.3 แบบประเมิน(ร่าง)รายงานผลการวิจัย (5.1.5)
5.2.4 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด (5.1.3)
5.2.5 รายงานสรุปการใช้เงิน จำนวน 1 ชุด (5.1.4)
5.2.6 สำเนาสมุดบัญชีโครงการวิจัย 1 ชุด
5.2.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด
5.2.9 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปเข้าร่วมเสนอประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ หลักฐานการส่งตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบอื่น (หากมี)
5.2.10 CD พร้อมข้อมูลทั้งหมด 1 แผ่น

6) การปิดทุนวิจัย
ส่งเอกสารเพื่อปิดทุนวิจัย ดังนี้
6.1 หนังสือนำส่งผลงานตีพิมพ์ (ผ่านคณะหรือต้นสังกัด)
6.2 สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (Full article) Scopus/SCI ที่มี SNIP/impact factor จำนวน 1 ชุด
6.3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด (5.1.3)
6.4 รายงานสรุปผลการใช้เงิน จำนวน 1 ชุด (5.1.4)
6.6 หลักฐานการปิดบัญชีโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง) พร้อมสมุดบัญชีโครงการวิจัย (ตัวจริง)
6.7 ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) นำส่งเป็นเงินสด