ทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
: สมหวัง ทองนำ, พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
: 043-203177, เบอร์ภายใน: 42127, 42131