กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณาจารย์และนักวิจัย (Researchers)
คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
กองบริหารงานวิจัย
5
0
0
0
0
5
คณะเกษตรศาสตร์
0
26
29
26
5
86
คณะทันตแพทยศาสตร์
0
8
42
26
2
78
คณะเทคนิคการแพทย์
0
10
22
16
0
48
คณะเทคโนโลยี
0
13
20
9
2
44
คณะนิติศาสตร์
0
15
1
1
0
17
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
0
24
23
6
0
53
คณะพยาบาลศาสตร์
0
23
31
7
0
61
คณะแพทยศาสตร์
1
145
152
114
17
429
คณะเภสัชศาสตร์
0
9
33
21
4
67
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0
54
42
14
1
111
คณะวิทยาศาสตร์
0
53
98
49
5
205
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0
24
59
52
6
141
คณะศิลปกรรมศาสตร์
0
23
22
7
0
52
คณะศึกษาศาสตร์
0
51
32
15
0
98
คณะเศรษฐศาสตร์
0
5
11
3
1
20
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
21
25
8
0
54
คณะสหวิทยาการ
0
47
50
11
0
108
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
0
1
0
0
0
1
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
10
31
24
0
65
คณะสาธารณสุขศาสตร์
0
17
16
16
0
49
โครงการ วมว.-มข. สำนักงานคณบดี
0
1
0
0
0
1
วิทยาเขตหนองคาย
0
1
0
0
0
1
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
0
16
4
4
1
25
วิทยาลัยนานาชาติ
0
27
6
0
0
33
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
0
6
3
0
0
9
ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
0
0
0
0
1
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
0
10
2
0
0
12
สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน
0
0
0
0
0
0
สถาบันภาษา
0
14
0
0
0
14
สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1
0
0
0
0
1
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
4
0
0
0
0
4
สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0
0
0
0
0
0
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
1
0
0
0
0
1
สำนักงานอธิการบดี
0
4
0
0
0
4