คณาจารย์และนักวิจัย (Researchers)
คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
คณะเกษตรศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์บูรณาการ
สัตวแพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
สถาบันขงจื่อ
สถาบันภาษา
สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น