( สถิติโครงการวิจัยรวม ปี 2553-2563 )

MORE RESEARCH
RAD NEWS

30/11/2020

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 64

Read More
23/11/2020

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564

Read More
19/11/2020

ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่อันดับตามสาขาวิชา (University Ranking By Subject)

Read More
13/11/2020

กองบริหารงานวิจัยชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More
13/11/2020

รายงานตีพิมพ์ 9 ม. วิจัย ประจำไตรมาศ 3

Read More
12/11/2020

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการบริหารจัดการเงินวิจัยและบริการวิชาการ

Read More
09/11/2020

Fundamental Fund 2022

Read More
09/11/2020

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปิดพื้นที่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา

Read More
MORE RAD NEMS