inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

RESEARCH NEWS
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
ปิดแล้ว : 19 ก.ค.2562 - 18 ก.ย.2562
ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
ปิดแล้ว : 5 ก.ค.2562 - 9 ส.ค.2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

More News »


RAD NEWS
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้
ระหว่างวันที่ : 6 ส.ค.2562 - 19 ส.ค.2569 [เหลือเวลา 2470 วัน]
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ : 7 ม.ค.2562 - 28 ธ.ค.2562 [เหลือเวลา 44 วัน]
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563)
ระหว่างวันที่ : 1 ส.ค.2562 - 30 พ.ย.2562 [เหลือเวลา 16 วัน]
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
ระหว่างวันที่ : 10 เม.ย.2561 - 30 พ.ย.2562 [เหลือเวลา 16 วัน]
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
หมดเขตแล้ว : 27 ก.ย.2562 - 8 ต.ค.2562
หน่วยงาน : มหาวทิยาลัยราชภัฎธนบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
หมดเขตแล้ว : 1 ส.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
หน่วยงาน : กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย งานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์

More News »

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043 203176
โทรสาร 043 203177
อีเมล์ : inforad.kku@gmail.com

Research Administration Division (rad)
Khon Kaen University
Office of the President, Building 2, 2th floor
123, Moo 16, Mittapab Road, Nai-Muang
Muang District, Khon Kaen 40002, Thailand.
Tel : (+66) 4320 3176, Fax : (+66) 4320 3177
e-mail : inforad.kku@gmail.com

© Copyright 2019
Design by : Wanchai Panpim
e-mail : panpim@kku.ac.th