inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Technology Transfer Affairs, KKU.

RESEARCH NEWS
(สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รับข้อเสนอ : 3 ธ.ค.2561 - 31 ม.ค.2562 [เหลือเวลา 48 วัน]
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่าววิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
รับข้อเสนอ : 3 ธ.ค.2561 - 2 ม.ค.2562 [เหลือเวลา 19 วัน]
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 – 2562
รับข้อเสนอ : 1 พ.ย.2560 - 31 ธ.ค.2561 [เหลือเวลา 17 วัน]
ผู้ให้ทุน : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center
ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
รับข้อเสนอ : 16 ก.ค.2561 - 31 ธ.ค.2561 [เหลือเวลา 17 วัน]
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับข้อเสนอ : 5 ก.พ.2561 - 31 ธ.ค.2561 [เหลือเวลา 17 วัน]
ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
รับข้อเสนอ : 14 ก.พ.2561 - 30 ธ.ค.2561 [เหลือเวลา 16 วัน]
ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย

More News »


RAD NEWS
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
ระหว่างวันที่ : 10 เม.ย.2561 - 30 พ.ย.2562 [เหลือเวลา 351 วัน]
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 4
ระหว่างวันที่ : 16 ม.ค.2562 - 18 ม.ค.2562 [เหลือเวลา 35 วัน]
หน่วยงาน : สถาบันคลังสมองของชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างวันที่ : 5 ก.พ.2561 - 31 ธ.ค.2561 [เหลือเวลา 17 วัน]
หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หมดเขตแล้ว : 26 พ.ย.2561 - 10 ธ.ค.2561
หน่วยงาน : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
หมดเขตแล้ว : 8 พ.ย.2561 - 30 พ.ย.2561
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

More News »

ACTIVITY NEWS

More News »

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043 203176
โทรสาร 043 203177
อีเมล์ : inforad.kku@gmail.com

Research Administration Division (rad)
Khon Kaen University
Office of the President, Building 2, 2th floor
123, Moo 16, Mittapab Road, Nai-Muang
Muang District, Khon Kaen 40002, Thailand.
Tel : (+66) 4320 3176, Fax : (+66) 4320 3177
e-mail : inforad.kku@gmail.com

© Copyright 2018
Design by : Wanchai Panpim
e-mail : panpim@kku.ac.th