inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

RESEARCH NEWS
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
ปิดแล้ว : 19 ก.ค.2562 - 18 ก.ย.2562
ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
ปิดแล้ว : 5 ก.ค.2562 - 9 ส.ค.2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

More News »


RAD NEWS
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้
ระหว่างวันที่ : 6 ส.ค.2562 - 19 ส.ค.2569 [เหลือเวลา 2401 วัน]
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรุปผลรายงานโครงการ Espel 62 Final และ สรุปผลรายงานดครงการเคือข่ายนักวิทย์ 62
ระหว่างวันที่ : 24 ธ.ค.2562 - 30 ต.ค.2563 [เหลือเวลา 282 วัน]
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต
ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2563 - 31 มี.ค.2563 [เหลือเวลา 69 วัน]
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ระบบ TARR
ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2563 - 29 ก.พ.2563 [เหลือเวลา 38 วัน]
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมและประชาสัมพันธ์รางวัล นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ประจำปี พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ : 17 ธ.ค.2562 - 28 ก.พ.2563 [เหลือเวลา 37 วัน]
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2563 - 11 ก.พ.2563 [เหลือเวลา 20 วัน]
หน่วยงาน : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ NRCT-JSPS-JAAT Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) in Thailand and Japan
ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2563 - 10 ก.พ.2563 [เหลือเวลา 19 วัน]
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

More News »

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043 203176
โทรสาร 043 203177
อีเมล์ : inforad.kku@gmail.com

Research Administration Division (rad)
Khon Kaen University
Office of the President, Building 2, 2th floor
123, Moo 16, Mittapab Road, Nai-Muang
Muang District, Khon Kaen 40002, Thailand.
Tel : (+66) 4320 3176, Fax : (+66) 4320 3177
e-mail : inforad.kku@gmail.com

© Copyright 2020
Design by : Wanchai Panpim
e-mail : panpim@kku.ac.th