inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Academic Services, KKU.

RESEARCH NEWS
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
ปิดแล้ว : 19 ก.ค.2562 - 18 ก.ย.2562
ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
ปิดแล้ว : 5 ก.ค.2562 - 9 ส.ค.2562
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

More News »


RAD NEWS
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้
ระหว่างวันที่ : 6 ส.ค.2562 - 19 ส.ค.2569 [เหลือเวลา 2374 วัน]
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรุปโครงการซ่อมบำรุงเครื่องมือวิจัยขั้นสูงศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ : 1 ม.ค.2562 - 31 ธ.ค.2563 [เหลือเวลา 317 วัน]
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สรุปโครงการจัดประชุมเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562
ระหว่างวันที่ : 1 ม.ค.2562 - 31 ธ.ค.2563 [เหลือเวลา 317 วัน]
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สรุปผลโครงการซ่อมบำรุงเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 62
ระหว่างวันที่ : 1 ต.ค.2562 - 31 ธ.ค.2563 [เหลือเวลา 317 วัน]
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สรุปผลรายงานโครงการ Espel 62 Final และ สรุปผลรายงานดครงการเคือข่ายนักวิทย์ 62
ระหว่างวันที่ : 24 ธ.ค.2562 - 30 ต.ค.2563 [เหลือเวลา 255 วัน]
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต
ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2563 - 31 มี.ค.2563 [เหลือเวลา 42 วัน]
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ระบบ TARR
ระหว่างวันที่ : 20 ม.ค.2563 - 29 ก.พ.2563 [เหลือเวลา 11 วัน]
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

More News »

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043 203176
โทรสาร 043 203177
อีเมล์ : inforad.kku@gmail.com

Research Administration Division (rad)
Khon Kaen University
Office of the President, Building 2, 2th floor
123, Moo 16, Mittapab Road, Nai-Muang
Muang District, Khon Kaen 40002, Thailand.
Tel : (+66) 4320 3176, Fax : (+66) 4320 3177
e-mail : inforad.kku@gmail.com

© Copyright 2020
Design by : Wanchai Panpim
e-mail : panpim@kku.ac.th