inforad.kku@gmail.com
+043 203176-8
กองบริหารงานวิจัย Research Administration Division.
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Technology Transfer Affairs, KKU.

RESEARCH NEWS
การประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562
รับข้อเสนอ : 18 ธ.ค.2561 - 28 ก.พ.2562 [เหลือเวลา 38 วัน]
ผู้ให้ทุน : การประปานครหลวง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563
รับข้อเสนอ : 4 ม.ค.2562 - 31 ม.ค.2562 [เหลือเวลา 10 วัน]
ผู้ให้ทุน : การยางแห่งประเทศไทย
(สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รับข้อเสนอ : 3 ธ.ค.2561 - 31 ม.ค.2562 [เหลือเวลา 10 วัน]
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 – 2562
ปิดแล้ว : 1 พ.ย.2560 - 31 ธ.ค.2561
ผู้ให้ทุน : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center
ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ปิดแล้ว : 16 ก.ค.2561 - 31 ธ.ค.2561
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

More News »


RAD NEWS
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ : 7 ม.ค.2562 - 28 ธ.ค.2562 [เหลือเวลา 341 วัน]
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
ระหว่างวันที่ : 10 เม.ย.2561 - 30 พ.ย.2562 [เหลือเวลา 313 วัน]
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 25
ระหว่างวันที่ : 24 ธ.ค.2561 - 14 ก.พ.2562 [เหลือเวลา 24 วัน]
หน่วยงาน : มูลนิดธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการ “Researcher Connect”
หมดเขตแล้ว : 3 ธ.ค.2561 - 21 ม.ค.2562
หน่วยงาน : บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

More News »

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043 203176
โทรสาร 043 203177
อีเมล์ : inforad.kku@gmail.com

Research Administration Division (rad)
Khon Kaen University
Office of the President, Building 2, 2th floor
123, Moo 16, Mittapab Road, Nai-Muang
Muang District, Khon Kaen 40002, Thailand.
Tel : (+66) 4320 3176, Fax : (+66) 4320 3177
e-mail : inforad.kku@gmail.com

© Copyright 2019
Design by : Wanchai Panpim
e-mail : panpim@kku.ac.th