กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณการวิจัย (Research Budget)
งบประมาณการวิจัยปี   ทั้งหมด  

คณะหน่วยงาน
(หัวหน้าโครงการ)
ทุนภายใน(งบมหาวิทยาลัย) ทุนภายใน(งบแผ่นดิน) ทุนภายนอก(ในประเทศ) ทุนภายนอก(ต่างประเทศ) รวม(บาท)
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
คณะนิติศาสตร์ 8 766,620 0 0 0 0 0 0 8 766,620
คณะบริหารธุรกิจ 9 1,325,000 4 914,990 2 400,000 0 0 15 2,639,990
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 20 5,776,530 20 6,724,360 10 3,170,899 0 0 50 15,671,789
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 17 624,000 0 0 0 0 0 0 17 624,000
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 8 78,000 0 0 0 0 0 0 8 78,000
วิทยาลัยนานาชาติ 23 4,742,320 1 380,000 2 4,775,000 0 0 26 9,897,320
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 645,000 3 924,375 6 24,644,140 0 0 15 26,213,515
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 531,500 0 0 1 263,000 0 0 18 794,500
สำนักหอสมุด 10 232,000 2 408,000 0 0 0 0 12 640,000
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 43 7,896,550 83 22,295,370 122 103,875,388 3 2,855,155 248 136,922,463
คณะวิทยาศาสตร์ 343 91,244,324 963 418,900,427 424 647,973,137 7 49,082,152 1730 1,207,200,040
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 27 4,293,600 33 6,767,100 4 2,164,100 0 0 64 13,224,800
บัณฑิตวิทยาลัย 6 126,000 0 0 0 0 0 0 6 126,000
สำนักบริการวิชาการ 2 20,000 0 0 1 2,375,000 0 0 3 2,395,000
คณะศึกษาศาสตร์ 143 24,405,410 224 135,286,775 71 83,815,028 4 3,160,403 438 246,667,616
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 53 18,516,325 113 28,362,530 300 361,587,478 1 502,000 466 408,968,333
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 0 0 0 0 3 830,000 0 0 3 830,000
คณะพยาบาลศาสตร์ 56 6,920,930 126 54,914,021 73 268,618,481 8 7,924,246 255 338,377,678
คณะเศรษฐศาสตร์ 13 7,272,600 22 44,476,055 37 42,775,294 1 1,209,569 72 95,733,518
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 25 4,750,000 1 1,000,000 98 121,957,052 0 0 124 127,707,052
คณะทันตแพทยศาสตร์ 80 34,682,225 80 21,195,979 22 34,744,600 1 450,000 182 91,072,804
คณะเทคนิคการแพทย์ 115 39,505,310 283 165,479,370 148 240,759,721 6 15,820,324 546 461,564,725
คณะเทคโนโลยี 71 17,855,180 433 191,885,071 237 337,200,585 10 4,483,673 741 551,424,509
คณะเภสัชศาสตร์ 134 32,631,530 241 110,422,430 337 351,391,950 3 4,757,236 712 499,203,146
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 88 23,441,371 96 92,014,830 125 189,952,476 13 14,624,354 309 320,033,031
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0 3 1,000,000 1 1,288,495 3 2,288,495
คณะศิลปศาสตร์ 20 1,923,550 5 1,503,600 0 0 0 0 25 3,427,150
คณะเกษตรศาสตร์ 246 102,405,385 1195 467,067,685 519 1,102,240,566 20 27,609,846 1960 1,699,323,482
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 174 62,233,326 220 219,101,249 669 1,661,047,784 20 47,110,597 1063 1,989,492,956
วิทยาเขตหนองคาย 73 9,899,320 35 6,119,962 6 3,334,400 1 480,000 114 19,833,682
สำนักงานอธิการบดี 257 57,215,813 52 242,083,262 76 137,399,578 11 13,963,591 385 450,662,244
คณะแพทยศาสตร์ 253 105,011,435 806 575,017,705 430 1,102,068,392 164 572,673,478 1489 2,354,771,010
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 58 6,937,100 33 10,069,100 7 3,990,000 0 0 98 20,996,200
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 6,204,000 78 18,100,476 57 71,934,514 1 1,000,000 159 97,238,990
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 100 24,208,545 135 32,492,819 29 35,539,200 2 9,392,615 264 101,633,179

คณะหน่วยงาน
(หัวหน้าโครงการ)
ทุนภายใน(งบมหาวิทยาลัย) ทุนภายใน(งบแผ่นดิน) ทุนภายนอก(ในประเทศ) ทุนภายนอก(ต่างประเทศ) รวม(บาท)
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 2522 704,320,799 5287 2,873,907,541 3819 6,941,827,763 277 778,387,734 11628 11,298,443,837