ทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไป (วช.)

  พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
  098-1028390, เบอร์ภายใน: 42131
  patcharinpi@kku.ac.thการขอทุน ปี 2563

  ปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการ
  01 Template สำหรับแผนบูรณาการ
  02-1-3 Template สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)
  02-4 Template สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4
  04 Template SubProject (สำหรับโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ)
  05 Template StandardResearch (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)
  เอกสารหมายเลข 1 คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท แผนบูรณาการ
  เอกสารหมายเลข 2 คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท โครงการหรือชุดโครงการ เป้า 1-3
  เอกสารหมายเลข 2 คำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภท โครงการหรือชุดโครงการ เป้า 4
  เอกสารหมายเลข 3 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
  ประกาศ 2415/2561 หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย
  แบบฟอร์ม ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
  แบบสรุปโครงการ สำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม
  คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
  คู่มือ แบบสรุปโครงการสำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม
  แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
  การจัดทำคำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม
  จัดการอย่างไรให้ได้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก
  คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level (TRL1-9)
  Societal Readiness Level
  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)


ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศ 920/2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย
  ประกาศ 203/2561 หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศ 1028/2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินกลั่นกรองและจัดลาดับความสำคัญโครงการวิจัย
  เอกสารหมายเลข 1(ก)(ข)(ค) แบบประเมินแผนงานวิจัย (ชุดโครงการ)
  เอกสารหมายเลข 2(ก)(ข)(ค) ,3 แบบแจ้งคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย (แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการ)
  เอกสารหมายเลข 4(1-2) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกลั่นกรองโครงการ ตามข้อ 7) และ 8)
  ประกาศ 1622/2558 หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนอุดหนุนทั่วไป
  ประกาศ 439/2551 หลักเกณท์ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย
  แนวปฏฺบัติในการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารชุดโครงการ(ว 569)
  แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริหารโครงการ และแบบสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารโครงการ (มข. วจ. 1 และมข. วจ. 2)
  จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ


การทำสัญญารับทุนและรับเงินงวดที่ 1

  แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป (แบบ มข.ผว.1-2)


การรายงานความก้าวหน้าและรับเงินงวดที่ 2

  00-1-แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย
  01 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป ประจำปี
  00-1-1 แบบสรุปการประเมินฯ คณบดีหรือผู้รับมอบหมาย
  00-1-2 แบบสรุปการประเมินฯ โดยคณะกรรมการฯ
  ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย)
  ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับคณะ)


การรายงานผลการวิจัยและรับเงินงวดที่ 3

  02 แบบประเมิน(ร่าง)รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
  03 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่ง(ร่าง)รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับนักวิจัย)
  04 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งผลการประเมิน(ร่าง)รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับคณะ)


การจัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

  01 ขั้นตอนการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
  02 แนวในการจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
  03 แบบการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน
  04 ตัวอย่างการจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
  05 ตัวอย่างหลักฐานการปิดบัญชี
  06 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัย(สำหรับนักวิจัย)