ประวัติและพัฒนาการ / ภารกิจและโครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร และบุคลากรที่อยู่ ที่ติดต่อ


กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043 203178

Research Administration Division (RAD)
Office of the President Building 2, 2nd Floor, Khon Kaen University 123 Moo 16, Mittraphap Road, Nai Muang Sub-district, Muang District, Khon Kaen 40002 Thailand Tel: (+66)43 203178กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น