กลุ่มวิจัย / ศูนย์วิจัย / สถาบันวิจัย

  ประชาสัมพันธ์ทุน / สัญญารับทุน / ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ


ทุนวิจัยภายนอก / บริการวิชาการ

  Fundamental Fund 2565 * New
  โครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต
(Post-Doctoral Scholarship)

  ขั้นตอนการขอรับทุนฯ / ประกาศหลักเกณฑ์ / การยื่นข้อเสนอและสัญญารับทุน / การขอเบิกจ่ายเงิน
  ระบบยื่นหนังสือมอบอำนาจ

ส่งเสริมผลงานวิจัยวิทยาเขตหนองคาย

  ประกาศทุน / ประกาศหลักเกณฑ์ / แบบรายงานผลโครงการ

ทุนวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

  ประชาสัมพันธ์ทุน / หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน / ใบสมัครรับทุน

จริยธรรมในการดำเนินการวิจัยฯ

  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น / ฯลฯ

เครือข่าย

  เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)