ทุนภายใน

  Research Program
  อุดหนุนทั่วไป(วช.)
  บูรณาการงานวิจัย(มข.)
  อุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า-ยางนา)
  นักวิจัยใหม่มข.
  นักวิจัยใหม่(มช.-มข.)
  R2R / วิจัยสถาบัน มข.
  แสงซินโครตรอน
  แสงซินโครตรอน (สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้)
  กาญจนาภิเษก(คปก.)
  มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
  นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)


คำสั่งแต่งตั้ง

  คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563 สป.อว.
  คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าโครงการทุน พวอ.ปี 2563
  คำสั่งแต่งตั่ง อ.ที่ปรึกษา และ นักศึกษา คปก.รุ่นที่ 22
  คำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
กลุ่มวิจัย / ศูนย์วิจัย / สถาบันวิจัย

  ประชาสัมพันธ์ทุน / สัญญารับทุน / ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ


ทุนวิจัยภายนอก / บริการวิชาการ

  Fundamental Fund
  โครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต
(Post-Doctoral Scholarship)

  ขั้นตอนการขอรับทุนฯ / ประกาศหลักเกณฑ์ / การยื่นข้อเสนอและสัญญารับทุน / การขอเบิกจ่ายเงิน
  ระบบยื่นหนังสือมอบอำนาจ
  ระบบการบันทึกข้อมูลทุนวิจัยภายนอก (ทุนวิจัยและการบริการวิชาการ)

ส่งเสริมผลงานวิจัยวิทยาเขตหนองคาย

  ประกาศทุน / ประกาศหลักเกณฑ์ / แบบรายงานผลโครงการ

ทุนวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

  ประชาสัมพันธ์ทุน / หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน / ใบสมัครรับทุน

เครือข่าย

  เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เลขบัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เลขบัญชี SCB
 เลขบัญชี KTB