ทุนภายใน * on call

  Research Program
  ทุนนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย (RESEARCH ASSISTANT) (RA)
  นักวิจัยหลังปริญญาเอก(POST-DOCTORAL TRAINING) (PD)
  ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่
  R2R / วิจัยสถาบัน มข.
  โครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
  ทุนวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม (Research Utilization for SDGs)

ทุนวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

  มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
  บูรณาการงานวิจัย(มข.)
  อุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า-ยางนา)
  แสงซินโครตรอน
  แสงซินโครตรอน (สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้)
  นักวิจัยใหม่(มช.-มข.)


คำสั่งแต่งตั้ง

  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี * new
  คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาการ * new
  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี * new
  คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563 สป.อว.
  คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าโครงการทุน พวอ.ปี 2563
  คำสั่งแต่งตั่ง อ.ที่ปรึกษา และ นักศึกษา คปก.รุ่นที่ 22
  คำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
ทุนวิจัยภายนอก / บริการวิชาการ

  Fundamental Fund (FF)
  โครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต
(Post-Doctoral Scholarship)

  ขั้นตอนการขอรับทุนฯ / ประกาศหลักเกณฑ์ / การยื่นข้อเสนอและสัญญารับทุน / การขอเบิกจ่ายเงิน
  ระบบยื่นหนังสือมอบอำนาจ
  ระบบการบันทึกข้อมูลทุนวิจัยภายนอก (ทุนวิจัยและการบริการวิชาการ)

กลุ่มวิจัย / ศูนย์วิจัย / สถาบันวิจัย

  ประชาสัมพันธ์ทุน / สัญญารับทุน / ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

ส่งเสริมผลงานวิจัยวิทยาเขตหนองคาย

  ประกาศทุน / ประกาศหลักเกณฑ์ / แบบรายงานผลโครงการ

ทุนวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

  ประชาสัมพันธ์ทุน / หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน / ใบสมัครรับทุน

เครือข่าย

  เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เลขบัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เลขบัญชี SCB
 เลขบัญชี KTB