การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

  ประกาศหลักเกณฑ์ / แบบขอรับการสนับสนุน / Journal Impact Factor
  ตรวจสอบค่าตอบแทนการตีพิมพ์
  Publication Clinic


นำเสนอผลงานฯ ต่างประเทศ

  ประกาศทุน / ประกาศหลักเกณฑ์ / ประกาศผลผู้ผ่านหลักเกณฑ์
  ระบบจัดการ : ทุนเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานต่างประเทศ


วารสารนานาชาติ

  การเผยแพร่บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (KKUIJ)


อื่นๆ

  นักวิจัยดีเด่น / เกียรติคุณสารสิน
  คณะกรรมการวิจัย มข.
  ความปลอดภัยทางชีวภาพ
  ประกาศอื่น ๆ / ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย / พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช / การสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่สมรรถะสูง / กองทุนวิจัยในระดับคณะ / การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างถึง (citation) กับการจัดคุณภาพวารสาร (quartile)