( สถิติโครงการวิจัย 2554 - 2566 )

MORE RESEARCH
RAD NEWS

24/01/2023

กองบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ โดยมีเป้าประสงค์ในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำโดยมุ่งเน้นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ตอบสนองพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
03/01/2023

ผลการตีพิมพ์ประจำปี 2565 ของ 9 ม.วิจัย

Read More
03/01/2023

ศ. อลิศรา เรืองแสง ที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 ประเภทบุคคล จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Read More
26/12/2022

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนายุคดิจิทัล ที่กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
02/12/2022

รายงานผลการตีพิมพ์ 9 ม.วิจัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus อยู่ที่ 2050 ผลงาน โดยมีค่า H Index อยู่ที่ 63 และมีผลงานตีพิมพ์ ใน Q1 อยู่ที่ 922 เรื่อง

Read More
28/11/2022

มข.ชี้แจง กรณีมีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมข้อความโฆษณาขายสินค้าเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการแอบอ้าง และเป็นข่าวปลอม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Read More
28/11/2022

นักวิจัย มข.สร้างชื่อระดับนานาชาติ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก Worlds Top 2% Scientists 2022

Read More
31/10/2022

นักวิจัย มข.สร้างชื่อระดับนานาชาติ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก Worlds Top 2% Scientists 2022

Read More
05/10/2022

รายงานผลการตีพิมพ์ประจำเดือน กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานตีพิมพ์อยู่ที่ 1636 และ ผลงานใน Q1 อยู่ 725 ผลงาน ซึ่งเป็นรอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ 823 และ 292 ผลงาน ตามลำดับ

Read More
26/08/2022

การพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต ระยะที่ 2

Read More
04/08/2022

รายงานผลการตีพิมพ์ 9 ม.วิจัย ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ในฐานข้อมูล Scopus มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลงานตีพิมพ์อยู่ที่ 1292 เรื่อง

Read More
04/08/2022

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

Read More
MORE RAD NEWSVideo/Clip     
     
     
  


KHON KEAN UNIVERSITY

COPYRIGHT © 2020 RESEARCH ADMINISTRATION DIVISION KHON KEAN UNIVERSITY

Back to welcome page