รายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้า

  แบบรายงานความก้าวหน้า(แบบ RP)
  รายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน
  รายงานการเงินในรอบ 6 เดือน


การเบิกจ่าย ทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

  ชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
  บันทึกสรุปเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  แบบฟอร์มขออนุมัติเดินไปราชการ
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ