ทุนวิจัย: โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า) ยางนา

  เศรษฐ์สิริ ภักดีปัญญา
  043-203177 Fax: 043 203176, เบอร์ภายใน 42761
  setsiripa@kku.ac.thขั้นตอนการขอรับทุนโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป(มุ่งเป้า) ยางนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการ

  ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ
  ประกาศ 2591/2561 เกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย และรับข้อเสนอโครงการฯ


1) นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการ

  1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย (ผ่านคณะหรือต้นสังกัด)


2) คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

  เมื่อคณะกรรมการอนุมัติข้อเสนอโครงการและงบประมาณ

  2.1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ประจำปี
  2.2 กองบริหารงานวิจัย ทำหนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์สำหรับโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป กับธนาคารกรุงไทย


3) จัดทำสัญญารับทุน และเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 1 (60%)

  เอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุน ดังนี้

  3.1 บันทึกข้อความยืนยันการรับทุน (ผ่านคณะหรือต้นสังกัด)
  3.2 แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย (แบบ มข.ผว.1)
  3.3 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ มข.ผว.2)
  3.4 สัญญารับทุน (ต้นฉบับและคู่ฉบับ) จำนวน 2 ชุด
  3.5 สำเนาสมุดบัญชีโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (เปิดบัญชีชื่อโครงการวิจัย ประเภทออมทรัพย์ มีเงื่อนไขเบิกจ่าย 2 ใน 3 โดยมีชื่อหัวหน้าโครงการเป็นหลัก)
  3.6 ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ
  3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด


4) รายงานความก้าวหน้าและเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 2 (30%) ภายหลังรับเงินทุนงวดที่ 1 ( 6 เดือน )


  ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า

  4.1 ส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานต้นสังกัด

  4.1.1 (ร่าง) รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
  4.1.2 แบบประเมินความก้าวหน้า (คณบดีหรือผู้รับมอบหมาย)

  4.2 ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าและเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 2 (30%) ดังนี้

  4.2.1 บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้า (ผ่านคณะหรือต้นสังกัด)
  4.2.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (แก้ไขตาม 4.1.2)
  4.2.3 แบบประเมินความก้าวหน้าจากต้นสังกัด (4.1.2)
  4.2.4 สำเนาสมุดบัญชีโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
  4.2.5 ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ
  4.2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด

  4.3 เข้าร่วมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


5) ปิดโครงการวิจัยและเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 3 (10%) ภายหลังรับเงินทุนงวดที่ 2 (6 เดือน)


  ขั้นตอนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

  5.1 ส่ง(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานต้นสังกัด

  5.1.1 บันทึกนำส่งประเมิน (ร่าง)รายงาฉบับสมบูรณ์
  5.1.2 (ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด
  5.1.3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด
  5.1.4 รายงานสรุปการใช้เงิน จำนวน 1 ชุด
  5.1.5 แบบประเมิน(ร่าง)รายงานผลการวิจัย (คณบดีหรือผู้รับมอบหมาย)

  5.2 ส่งเอกสารเพื่อปิดโครงการวิจัยและเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 3 (10%) ดังนี้

  5.2.1 บันทึกข้อความส่งรายงาฉบับสมบูรณ์ (ผ่านคณะหรือต้นสังกัด)
  5.2.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด (แก้ไขตาม 5.1.5)
  5.2.3 แบบประเมิน(ร่าง)รายงานผลการวิจัย (5.1.5)
  5.2.4 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด (5.1.3)
  5.2.5 รายงานสรุปการใช้เงิน จำนวน 1 ชุด (5.1.4)
  5.2.6 สำเนาสมุดบัญชีโครงการวิจัย 1 ชุด
  5.2.7 ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ
  5.2.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด
  5.2.9 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปเข้าร่วมเสนอประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ หลักฐานการส่งตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบอื่น (หากมี)
  5.2.10 CD พร้อมข้อมูลทั้งหมด 1 แผ่น


6) การปิดทุนวิจัย

  ส่งเอกสารเพื่อปิดทุนวิจัย ดังนี้

  6.1 หนังสือนำส่งผลงานตีพิมพ์ (ผ่านคณะหรือต้นสังกัด)
  6.2 สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (Full article) Scopus/SCI ที่มี SNIP/impact factor จำนวน 1 ชุด
  6.3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด (5.1.3)
  6.4 รายงานสรุปผลการใช้เงิน จำนวน 1 ชุด (5.1.4)
  6.5 เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงิน จำนวน 1 ชุด (ใบเสร็จ)
  6.6 หลักฐานการปิดบัญชีโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง) พร้อมสมุดบัญชีโครงการวิจัย (ตัวจริง)
  6.7 ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) นำส่งเป็นเงินสด